سوالات تاریخ پایه انسانی
آخرین سلطان سلجوقی ... بود که با پیروزی ... بر او حکومت سلجوقیان از بین رفت

پاسخ پرسش های زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟
الف) سلجوقیان در زمان چه کسی در نبرد ملازگرد. سپاهیان امپراتوری روم شرقی را شکست دادند؟
ب) در دوره سلجوقی به چه دلیلی طبقه بازرگانان شهری بیش از پیش اهمیت داشت؟
پ) در عصر حکومتهای غزنوی، سلجوقی و خوارمشاهی مهم ترین و اصلی ترین فعالیت اقتصادی مردم ایران چه بود؟

کدام گزینه درباره نظام اداری دوران غزنوی، مسلجوقی و خوارزمشاهی درست است؟

کدام گزینه پاسخ صحیح سوال های زیر است؟
الف) دام دانشمند برجسته تمدن ایرانی – اسلامی، ابزارها و روشهایی برای تعیین طول و عرض جغرافیایی و اندازه گیری فاصله میان شهرها ابداع کرد؟
ب) کدام بندر در فاصله سده های سوم تا پنجم هجری، به یکی از مراکز مهم مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی آن روزگار تبدیل شد؟

عمده ترین شکل مالکیت زمین که از دوران باستان در ایران رواج داشته کدام مالکیت بود و آخرین مدارس نظامیه تا چه زمانی فعال بود؟