سوالات تاریخ پایه انسانی
جدول توزیع درامد یک کشور در سال گذشته سهم دهک اول را 6 و دهک دهم را 24 درصد نشان داده برای توزیع مناسل تر در امد در سال جاری اگر سهم دهک دهم برابر 20 درصد شود سهم دهک اول باید حداقل از چند درصد بیشتر گردد؟

کدام فعالیت دولت در عرصه اقتصاد، مرتبط با محور عرضه کالاها و خدمات نیست؟

برای تحقق کدام هدف دولتها می کوشند تا شرایط رونق اقتصادی را فراهم سازند؟

به ترتیب، جنگ حران در زمان کدام پادشاه رخ داد و سردار رومی که در این جنگ کشته شد چه نام داشت؟

شاهان ساسانی در چه منطقهای حکومت دست نشانده اعراب را تأسیس کردند؟

کدام گزینه درباره خسرو پرویز، پادشاه ساسانی درست است؟