سوالات ریاضی پایه هشتم
قرینه کدام عدد بزرگتر است؟

کدام عدد اول نیست؟

بزرگترین عامل اول 2660 کدام است؟

کدام چندضلعی منتظم 7 محور متقارن دارد؟

سن پدری 4 برابر سن پسرش است. اگر مجموع سن این دو 60 باشد، سن پسر کدام است؟»