سوالات ریاضی پایه هفتم
با انگشتان دو دست به چند طریق می‌توان عدد 2 را نمایش داد؟

حاصل عبارت (-2-(-3-4)-(6-5))- کدام است؟

اگر از 3 برابر عددی 4 واحد کم کنیم، حاصل از دو برابر عدد، 4 واحد بیشتر می‌شود. آن عدد کدام است؟

مجموع زوایای داخلی یک 12 ضلعی محدب چند درجه است؟

حداکثر تعداد نقاط تقاطع 16 خط در صفحه چند تا است؟