سوالات ریاضی پایه ششم
قد محمد ، رضا و حسین به ترتیب 161 سانتی متر،49 /1 متر و 15/2 دسی متر استئ قد محمد چند سانتی متر از میانگین بیشتر است؟

کدامیک از اعداد اعشاری زیر کم¬تر از نصف است؟

یک چرخ برای طی نمودن 4/188 سانتی متر 5 دور می زند، مساحت این چرخ چند سانتی متر مربع است؟

باقی مانده تقسیم 2/4÷35/7 تا سه رقم اعشار کدام است؟

قد زهرا 1/26 متر استو قد مادرش 1/5 برابر قد او 0/27 متر کم است. قد مادر زهرا چقدر است؟