سوالات ریاضی پایه پنجم
جمله ی چندم از الگوی مقابل 341 است ؟ ....و 17و13و9و5
http://www.high.khadijekobra.sch.ir/Default.aspx?PageId=339

1000 تا یک میلیون می شود.....

ثلث عددی برابر خمس 50 است آن عدد کدام است ؟

سه چهارم از دوسوم عدد20 کدام است ؟.

کدام جمله در ضرب دو عدد مخلوط صحیح است :