سوالات ریاضی پایه چهارم
تعداد دایره های شکل نهم چند تا است؟

حاصل عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟

با توجه به شکل های زیر تعداد مربع های شکل 30 چند تا است؟

گسترده مقابل مربوط به کدام عدد است؟

در ماشین محیط یاب مثلث متساوی الاضلاع چه عددی را وارد کنیم تا خروجی 24 باشد؟