سوالات ریاضی پایه چهارم
جدول زیر چه عددی را نشان می دهد؟

عبارت گسترده ی مقابل به کدام عدد اشاره دارد؟
400000+ 8000 +500+ 90 +1

ارزش مکانی بزرگ ترین رقم عدد 805 492 کدام است؟

کوچک ترین عدد چهار رقمی با رقم های 2 و 0 و 9 و 7 و 8 می توان نوشت کدام است؟

تفاوت رقم دهگان هزار و صدگان در عدد 609875 چند است؟