سوالات فیزیک پایه دهم ریاضی و تجربی
کدامیک از گزینه های زیر، ترتیب اصلاح نظریه اتمی را از راست به چپ، درست بیان می کند؟

کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدل سازی حرکت یک توپ، نادرست است؟

اگر یکای طول را به صورت طولِ وجب دست یک شخص معرفی کنیم، مهم ترین مشکل این انتخاب چیست؟

کدامیک از گزینه های زیر بیانگر آخرین توافق جهانی مجمع مقیاس ها برای تعریف یکای طول (یک متر) است؟وقتی مقداری آب روی سطح شیشه ای چرب ریخته شود، ......