سوالات علوم پایه نهم
كدام گزينه در مئرد فسيل ها درست است؟

اگر لايه هاي نشان داده شده در زير وارونه نشده باشند؛ لايه ي؛ ....... جوان ترين لايه است و ساختار بدني فسيل هاي يافت شده در آن...... نسبت به لاي C پيچيده تر باشد.

رصد خانه مراغه به همت ...... تاسيس شد و گليله با ساخت ......... پنجره جديدي به سوي شناخت دقيق تر جهان گشود

كدام گزينه درست نيست؟

كدام يك از گزينه هاي زير تعريف درستي از سال نوري است؟