سوالات علوم پایه هشتم
نفت خام را به چه روشی جدا سازی می کنند

کدام پی اچ کاغذ تورنسل را آبی میکند

محلول شکر در آب و نوشابه چه محلول هایی هستند

گج در آب نمونه محلول ------------و گرد و غبار هوا نمونه یک محلول --------است

کدام محلول از نظر حالت حلال و حل شونده با بقیه متفاوت است