سوالات علوم پایه هفتم
شیشه بیشتر از جنس --------است.

میزان بارش سالیانه بر اساس --------گزارش می شود.

به منطقه ای که توسط یک لود زهکشی می شود ---------می گویند.

کدام مورد در تشکیل سفره زیر زمینی تاثیر دارد؟

کدامیک در ساختار غشای سلولی وجود ندارد؟