سوالات علوم پایه ششم
در بررسی اثر پهنای بال فرفره در زمان رسیدن آن به زمین چه چیزی را تغییر میدهیم؟

کدام تغییر شیمیایی نیست؟

کدام تغییر تند است؟

کدام عدسی ندارد؟

با کدام وسیله نمی توان نور را تجزیه کرد؟