سوالات علوم پایه پنجم
اگر بخواهیم تاثیر دما بر سرعت تبخیر مایع را بررسی کنیم کدام مورد را باید تغییر دهیم؟

در آزمایشی که نشان داد هر چه طول دم فرفره بیشتر باشد زودتر به زمین می رسد، متغیر کدام بوده است؟

طرح یک پیشنهاد احتمالی برای یک مسئله جزو کدام مرحله است؟

کدام نادرست است؟

تغییری که در درست کردن آش رخ می دهد مشابه کدام تغییر است؟