سوالات علوم پایه سوم
ریشه ی کدام یک خوراکی است؟

گیاه سرو به کدام گروه تعلق دارد؟

درختان معمولا چه نوع ساقه هایی دارند؟

در علوم هل دادن و کشیدن معادل چیست؟

یک خیاط از چه نوع اهرمی استفاده می کند؟