سوالات علوم پایه سوم
وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنیم ، چه نام دارد؟

هنگام پوشیدن جوراب نیرو چگونه بر جسم وارد می شود؟

در بازی فوتبال ، بچه ها برای آن که توپ حرکت کند آن را .................. می دهند .

کدام آینه تصویری هم اندازه ی جسم مقابل خودش را نشان می دهد؟

آب باران و برف در چه نوع خاکی نفوذ پذیری بیشتر دارد؟