سوالات علوم پایه چهارم
کدام یک از موارد زیر یک مخلوط یکنواخت نامیده می شود؟

محلول الکل در آب چه نوع مخلوطی است؟

کدام یک از مواد زیر در آب حل می شود؟

کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟

دوده در هوا چه نوع مخلوطی است؟