سوالات مطالعات پایه هشتم
حکومت غزنویان را چه کسی برانداخت ؟

کدامیک از حکومت های زیر شیعه بود؟

چه کسی لقب سلطان رکن الدین را دریافت کرد ؟

حمله مغول در زمان کدام سلسله رخ داد ؟

چه کسی معبد سومنات در هند را تخریب کرد ؟