سوالات مطالعات پایه ششم
دومین مرحله ی تصمیم گیری کدام گزینه است؟

کدام گزینه برای کشاورزی مناسب نیست؟

کدام یک از عوامل انسانی موثر در کشاورزی است؟

کدام گزینه جزو گروه گیاهان زراعی نیست.

کدام محصول به دو شکل بهاره و پاییزه کشت می شود؟