سوالات جامعه پایه یازدهم انسانی
کدام گزینه جاهای خالی زیر را به ترتیب کامل می کند؟
الف) لیبرالیسم قرن های ... را لیبرالیسم اولیه می نامند با نظریه پردازان لیبرال، ... را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند
پ) چالش های ... جهان غربه ریشه در عقاید و ارزش های درونی آن جهان اجتماعی دارند.

کدام گزینه از دیدگاههای اندیشه های سیاسی مارکس نیست و مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم کدام دیدگاه را مورد نقد قرار داد و راه حل آن راچه می دانست؟

چالش و نزاع بین بلوک شرق و غرب از چه نوعی بود و نهاد جوامع سوسیالیستی از ... ، باعث شد این جوامع به چه شعارهایی روی بیاورند؟

از نظر اگوست کنت، جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی، چگونه امری است و نظرية ساموئل هانتینگتون، چه زمانی ارائه شده