سوالات مطالعات پایه هشتم
............ قرآن یعنی بیان و آشکار کردن معنای آیات قرآن کریم

جهنمیان از کدام نعمت خود در دنیا استفاده نکرده اند؟

در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی (ع) برای جانشینی پیامبر (ص) توسط چه کسی انجام شد؟

اگر نمازگزار فراموش کندبدن یا لباس را پاک کند و با همان وضع نماز بخواند ، نمازش چه حکمی دارد؟

مهم ترین نتیجه بی توجهی به حجاب چیست ؟