سوالات هدایا پایه هفتم
نیکی به پدرومادر چه تاثیری برزندگی مادی واخروی مادارد؟

حضرت علی در شب محاصره خانه حضرت محمد(ص)چگونه پیامبر رایاری کردند.

مرجع تقلید باید چه شرایطی داشته باشد

کدامیک از گزینه های ذیل جزو ارکان نماز نمی باشد

یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان بایکدیگر است ...............