سوالات هدایا پایه پنجم
کدام مورد از ویژگی های حضرت مهدی ( عج) نیست ؟

کدام امام شیعیان در منطقه ی " نظامیان " زندگی می کرد ؟

مشهورترین لقب حضرت مهدی ( ع) کدام است؟ و به چه معنی است؟

حضرت عبدالعظیم حسنی از شاگردان کدام امام بوده است؟

خلفای عباسی امام کاظم (ع) را به کدام شهر فرستادند؟