سوالات هدایا پایه چهارم
کدام مورد در سخنان پیشوایان دین در باره ی فایده های صله ی رحم نیامده است؟

زهوق " به چه معنا است؟

کدام یک از اصحاب پیامبر ( ص ) در هنگام تشنگی آب ننوشید تا ابتدا پیامبر (ص ) بنوشد؟

شبی که پیامبر ( ص ) از سوی خدا به پیامبری برگزیده شد ، چه نام دارد؟

" تقی " از القاب کدام امام است؟