سوالات فارسی پایه ششم
مفعول ها به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
"بینداخت چون باد، خمّ کمند / سر جادو آورد ناگه به بند"

کدام آرایه ی ادبی در بیت زیر به کار رفته است؟
"سرو گوش بگرفت و یالش دلیر / سر از تن بکندش به کردار شیر"

فاعل در بیت زیر کدام است؟
"از آن پس نهاد از بر خاک، سر / چنین گفت کای داور دارگر"

کاربرد "را" در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

منادا به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
" ای غمم تو، شادی ام تو، مایه ی آزادی ام تو"