سوالات فارسی پایه پنجم
این بیت چند جمله دارد؟
هوایش موافق به هر آدمی /زمینش سراسر پر از خرمی

کدام گروه از کلمات با بقیه فرق دارد؟

در این بیت چند متمم وجود دارد؟
به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند/

کدام واژه با بقیه متفاوت است؟

در بیت روبه رو مشبه به کدام است؟
ایران ای خرم بهشت من /روشن از تو سرنوشت من