سوالات فارسی پایه چهارم
کدام گزینه از نظر ساختاری با بقیه تفاوت دارد؟

معنی کلمه ی (جوز)در کدام گزینه زیر آمده است ؟

کدام یک از مکانه های زیر مکان فرهنگی است ؟

مخالف کلمه های سبک، قشنگ، قوی رابنویس

به ابتدا و یا انتهای کلمه های بیمار، زور و زده کدام واژه را اضافه کنیم درست می شود