سوالات فارسی پایه سوم
کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

" ات " در کدام گزینه نشانه ی جمع نیست؟

در کدام گزینه ، کلمه به صورت گفتاری آمده است؟

به عبارت زیر چه می گویند؟
" هر چه کنی به خود کنی "

کدام کلمه می تواند دو تلفظ داشته باشد؟