سوالات اجتماعی پایه پنجم
1- کدام یک از کارهایی که باید در گروه انجام دهیم نیست؟

کوه های خراسان و آذربایجان در ناحیه ی ....................... قرار دارد.

کدام یک از عوامل جذب کننده ی جمعیت نیست؟

گاهی آب های زیرزمینی به سطح زمین راه پیدا می کنند و ...................... را به وجود می آورند.

رودهای ایران به کدام گزینه نمی ریزد؟