سوالات اجتماعی پایه چهارم
کدام گزینه مهم ترین نقش را در تعیین آب و هوای یک منطقه دارد؟

........... روی هم انباشته می شوند و تشکیل ................ می دهند.

اعراب مسلمان در زمان کدام پادشاه به ایران مله کردند؟

.................. حکومت اشکانیان را به وجود آوردند..

سنگ نگاره ی تاج گذاری کدام پادشاه ساسانی در طاق بستان قرار ندارد؟