سوالات اجتماعی پایه چهارم
...................... را با هواپیما از بالای زمین می گیرند

اداره ی روستا به عهده ی کدام گزینه است؟

کدام یک از ویژگی های عشایر نیست؟

پایتخت کردستان ..................... است.

کدام یک از وسایل جغرافی دانان نیست؟