سوالات عربی پایه هشتم
درکدام گزینه تمام کلمات جمع مکسّر هستند؟

فعل در کدام عبارت نادرست آمده است؟

در کدام گزینه تمام فعل ها ، مضارع هستند؟

کدام کلمه از نظر معنایی با بقیه کلمات نا هماهنگ است؟

کدام کلمه برای جای خالی عبارت مقابل مناسب نیست؟
« شَرَبَتْ ........................ الشرابَ مَرّتینِ فی کلّ یومٍ.»