سوالات عربی پایه هفتم
ترجمه کدام واژه نادرست نیست؟

اسم اشاره در کدام گزینه نادرست آمده است؟

در کدام گزینه انواع جمع آمده است؟

کدام گزینه جمع مونث سالم نیست؟

سوال و پاسخ در کدام گزینه صحیح نیست؟