سوالات ادبیات پایه نهم
چند تا از واژه هاي زيرنادرست معنا شده اند؟
" كوردل ؛ كج طبع/ تل ؛ سنگر/ دف ؛ يكي از سازهاي بادي/ كهف ؛ غار/ نيكو سيرتي ؛ خوش خلقي"

در تركيب هاي كدام گزينه نادرستي املايي و جود دارد؟

كدام بيت نادرستي املايي دارد؟

"بهارستان" و " هفت اورنگ" جامي؛ به ترتيب هر يك به تقليد و به پيروي اثري از ....و .... تدوين شده است.

در بيت زير به ترتيب نقش دستوري واژه هاي "جاودان" و "نام" مشخص شده؛ چيست؟
" چو خواهي كه نامت بود جاودان / مكن نام نيك بزرگان نهان