سوالات ادبیات پایه هشتم
در میان گروه واژه های زیر، املای چند واژه نادرست است؟
نیرنگ و توطئه – تنباکوی غلیان – قلم سهر آمیز – حاظر و ناظر – بشربن حارث – هلاوت

کدام دو واژه با هم «جناس» ندارند؟

معنای کدام واژه نادرست آمده است؟

در عبارت زیر کدام وابسته دیده می شود؟
«چه اندوه جانگاه و مصیبت سختی بود »

کدام آرایه ی ادبی در عبارت زیر به کار نرفته است؟
«چون قلم و کاغذ نداشت، شنیده ها را بر کاغذ ذهن نوشت»