سوالات ادبیات پایه هفتم
بیت «شکوه ها را بنه، خیز و بنگر / که چگونه، زمستان سرآمد» از چند جمله تشکیل شده است؟

در بیت زیر چند بار آرایه ی تشخیص به کار رفته است؟
«رود شاخ گل در بغل نیلفر(-نیلوفر) / برقصد به صد ناز گلنارها»

در بیت زیر، ویژگی انسان به کدام واژه نسبت داده شده است؟
«دست در دامن مولا زد، در / که علی بگذر و از ما مگذر

در کدام گزینه، آرایه ی تشبیه وجود ندارد؟

کدام گزینه متمم دارد ؟