سوالات ادبیات پایه یازدهم انسانی
معنای درست واژه های مبار - جرس - کران - وادی به ترتیب در گزینه ... آمده است

در همه گزینه ها به جز گزینه ... معنای همه واژگان صحیح است

در کدام گزینه غلط املایی مشهود است؟

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
اگر چه کاسه مستان شکست بر سر من ادلم چو لاله عوای قدح ز سر نگذاشته