سوالات ادبیات پایه دهم انسانی
در کدام گزینه همه واژه ها به درستی معنا شده اند؟

در بیت گزينة ... غلط املایی دیده میشود.

همه گزینه های زیر ارایه های تلمیح و تشبيهه دارند، به جز گزینه ....

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
اگرچه کامة مستان شکست بر سر من دلم چو لاله هوای قدح ز سر نگذاشتهبیت زیر به ترتیب فاقد کدام آرایه و دارای کدام آرایه است؟

نقش دستوری واژه های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شده است؟
آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم

کدام بیت جملة غير ساده ندارد؟

مفهوم کدام بیت با عبارت کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟» قرابت معنایی دارد؟

کدام بیت به مفهوم «شهادت» اشاره ندارد؟

مفهوم کدام بیت با سایر ابيات تفاوت دارد؟